Skip to main content

Thammasat University Digital Collections

About this collection

Collection of research papers from research projects supported by Thailand Research Fund.

 

Recent Additionsโครงการการศึกษาประสบการณ์การย้ายที่อยู่อาศัยจากภัยพิบัติสึนามิของชุมชนชาวประมง:...   การฟื้นฟูวิถีชีวิตพึ่งตนเองของคนทาปลาดุกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน...
 
โครงการการออกแบบประติมากรรมบนที่สาธารณะกับการมีส่วนร่วมของชุมชน: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์   โครงการภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ ตำบลปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 
โครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินภาค...   โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของเครือข่ายความร่วมมือทางเกษตรกรรมเชิงพื้นที่เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสีเขียวในอำเภอเข...
 
Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK