Skip to main content

Thammasat University Digital Collections

About this collection

Theses and research papers by Thammasat University students.

 

Recent Additionsการตกแต่งกำไรในช่วงการเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการก่อหนี้กับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย...
 
การศึกษาผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเบต้า   การกระจายการลงทุนทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และมูลค่ากิจการ: การศึกษาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย...
 
ความอ่อนไหวของกระแสเงินสดต่อการลงทุนของบริษัทในประเทศไทยหลังการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ   ผลกระทบของความเชื่อมั่นที่สูงเกินไปของผู้บริหารต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK